สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
8.58
0.10
6.75
6.85
78.61%
79.78%
รายจ่ายลงทุน
4
2.41
2.05
0.36
2.41
14.83%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
10.99
2.15
7.11
9.26
64.64%
84.20%
×