สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
10.73
0.78
7.90
8.67
73.60%
80.82%
รายจ่ายลงทุน
7
0.85
0.84
0.01
0.85
0.94%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
11.58
1.62
7.90
9.52
68.26%
82.23%
×