สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
1.60
0.21
0.89
1.10
55.62%
68.86%
รายจ่ายลงทุน
5
0.74
0.48
0.26
0.74
34.76%
99.91%
รายจ่ายภาพรวม
13
2.34
0.69
1.15
1.84
49.02%
78.69%
×