สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
2.56
0.03
1.98
2.01
77.13%
78.33%
รายจ่ายลงทุน
5
0.74
0.00
0.74
0.74
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
3.30
0.03
2.71
2.75
82.25%
83.18%
×