สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
3.17
0.32
2.20
2.52
69.41%
79.42%
รายจ่ายลงทุน
7
0.95
0.50
0.35
0.85
36.77%
89.33%
รายจ่ายภาพรวม
17
4.12
0.82
2.55
3.37
61.85%
81.72%
×