���������.������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
2.00
1.63
0.00
1.63
81.26%
รายจ่ายภาพรวม
6
2.00
1.63
0.00
1.63
81.26%
×