สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
0.54
0.00
0.29
0.29
52.78%
52.78%
รายจ่ายภาพรวม
5
0.54
0.00
0.29
0.29
52.78%
52.78%
×