สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
0.92
0.00
0.70
0.70
76.76%
76.76%
รายจ่ายลงทุน
1
2.34
2.34
0.00
2.34
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
8
3.25
2.34
0.70
3.04
21.65%
93.44%
×