สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
0.58
0.00
0.43
0.43
75.00%
75.00%
รายจ่ายลงทุน
1
0.50
0.50
0.00
0.50
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
7
1.08
0.50
0.43
0.93
40.37%
86.54%
×