���������.������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
0.74
0.00
0.45
0.45
61.47%
61.47%
รายจ่ายภาพรวม
6
0.74
0.00
0.45
0.45
61.47%
61.47%
×