สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
3.51
0.00
2.53
2.53
71.89%
71.89%
รายจ่ายลงทุน
7
15.03
11.35
0.53
11.88
3.52%
79.04%
รายจ่ายภาพรวม
17
18.55
11.35
3.06
14.41
16.47%
77.69%
×