สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.96
0.00
0.90
0.90
46.16%
46.16%
รายจ่ายลงทุน
145
292.12
10.84
0.54
11.38
0.18%
3.89%
รายจ่ายภาพรวม
151
294.08
10.84
1.44
12.28
0.48%
4.17%
×