สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
3.59
0.00
2.49
2.49
69.51%
69.51%
รายจ่ายลงทุน
140
252.50
131.12
32.53
163.65
12.88%
64.81%
รายจ่ายภาพรวม
146
256.09
131.12
35.02
166.15
13.67%
64.87%
×