สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
3.95
0.00
2.58
2.58
65.36%
65.36%
รายจ่ายลงทุน
92
209.97
0.00
1.70
1.70
0.80%
0.80%
รายจ่ายภาพรวม
98
213.92
0.00
4.28
4.28
2.00%
2.00%
×