���������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
4
3.53
2.50
0.00
2.50
70.79%
รายจ่ายลงทุน
155
255.30
71.15
101.22
172.37
67.51%
รายจ่ายภาพรวม
159
258.83
73.64
101.22
174.86
67.55%
×