���������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
3.15
0.00
2.44
2.44
77.65%
77.65%
รายจ่ายลงทุน
124
349.67
89.13
161.19
250.32
46.09%
71.58%
รายจ่ายภาพรวม
131
352.81
89.13
163.64
252.77
46.38%
71.64%
×