สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
7.01
0.00
3.94
3.94
56.18%
56.18%
รายจ่ายลงทุน
3
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
7.04
0.00
3.97
3.97
56.40%
56.40%
×