สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
7.47
0.00
5.94
5.94
79.56%
79.56%
รายจ่ายลงทุน
2
0.60
0.39
0.21
0.60
35.62%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
8.07
0.39
6.16
6.54
76.28%
81.08%
×