���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
17
5.54
4.95
0.00
4.95
89.37%
รายจ่ายภาพรวม
17
5.54
4.95
0.00
4.95
89.37%
×