สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.23
0.00
0.23
0.23
99.99%
99.99%
รายจ่ายภาพรวม
2
0.23
0.00
0.23
0.23
99.99%
99.99%
×