���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
2
0.19
0.19
0.00
0.19
99.33%
รายจ่ายภาพรวม
2
0.19
0.19
0.00
0.19
99.33%
×