สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
2.85
0.19
1.60
1.79
56.17%
62.81%
รายจ่ายลงทุน
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
7
2.86
0.19
1.62
1.81
56.44%
63.04%
×