สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
5.08
0.06
3.45
3.51
67.89%
69.07%
รายจ่ายลงทุน
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
8
5.10
0.06
3.47
3.53
68.01%
69.18%
×