สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
3.72
0.00
2.90
2.90
77.90%
77.90%
รายจ่ายลงทุน
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
8
3.75
0.00
2.93
2.93
78.08%
78.08%
×