��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
10
4.67
4.37
0.12
4.49
96.21%
รายจ่ายลงทุน
2
0.01
0.01
0.00
0.01
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
12
4.67
4.37
0.12
4.49
96.22%
×