เรือนจำ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
28.57
0.44
24.93
25.36
87.24%
88.77%
รายจ่ายลงทุน
3
0.46
0.05
0.42
0.46
90.10%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
17
29.03
0.48
25.34
25.83
87.28%
88.95%
×