เรือนจำ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
34.58
0.04
34.36
34.40
99.36%
99.49%
รายจ่ายภาพรวม
15
34.58
0.04
34.36
34.40
99.36%
99.49%
×