สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
0.85
0.00
0.51
0.51
60.23%
60.23%
รายจ่ายภาพรวม
12
0.85
0.00
0.51
0.51
60.23%
60.23%
×