สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
1.60
0.00
1.09
1.09
68.35%
68.35%
รายจ่ายภาพรวม
16
1.60
0.00
1.09
1.09
68.35%
68.35%
×