สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
2.11
0.00
1.49
1.49
70.42%
70.42%
รายจ่ายภาพรวม
18
2.11
0.00
1.49
1.49
70.42%
70.42%
×