���������.������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
14
2.75
2.25
0.00
2.25
81.76%
รายจ่ายภาพรวม
14
2.75
2.25
0.00
2.25
81.76%
×