สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
2.46
0.00
1.57
1.57
63.98%
63.98%
รายจ่ายลงทุน
1
0.22
0.00
0.22
0.22
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
13
2.68
0.00
1.79
1.79
66.95%
66.95%
×