สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
3.91
0.00
3.23
3.23
82.54%
82.54%
รายจ่ายลงทุน
1
0.22
0.00
0.22
0.22
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
13
4.14
0.00
3.45
3.45
83.47%
83.47%
×