สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
4.54
0.00
3.56
3.56
78.31%
78.31%
รายจ่ายภาพรวม
11
4.54
0.00
3.56
3.56
78.31%
78.31%
×