���������.������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
11
3.99
3.66
0.07
3.74
93.63%
รายจ่ายภาพรวม
11
3.99
3.66
0.07
3.74
93.63%
×