���������.������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
3.75
0.00
3.42
3.42
91.18%
91.18%
รายจ่ายลงทุน
1
0.85
0.00
0.85
0.85
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
12
4.60
0.00
4.27
4.27
92.81%
92.81%
×