สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
3.01
0.21
1.08
1.29
35.90%
42.78%
รายจ่ายภาพรวม
15
3.01
0.21
1.08
1.29
35.90%
42.78%
×