สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
4.65
0.21
3.85
4.07
82.86%
87.47%
รายจ่ายภาพรวม
15
4.65
0.21
3.85
4.07
82.86%
87.47%
×