สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
3.14
0.08
2.48
2.56
79.18%
81.66%
รายจ่ายภาพรวม
16
3.14
0.08
2.48
2.56
79.18%
81.66%
×