���������.������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
10
5.02
4.38
0.18
4.56
90.75%
รายจ่ายภาพรวม
10
5.02
4.38
0.18
4.56
90.75%
×