���������.������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
10
5.40
4.98
0.00
4.98
92.22%
รายจ่ายภาพรวม
10
5.40
4.98
0.00
4.98
92.22%
×