���������.������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
17
4.60
0.00
3.45
3.45
74.96%
74.96%
รายจ่ายลงทุน
1
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
18
4.74
0.00
3.59
3.59
75.68%
75.68%
×