���������.������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
3.01
0.02
0.70
0.72
23.28%
23.87%
รายจ่ายภาพรวม
15
3.01
0.02
0.70
0.72
23.28%
23.87%
×