���������.������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
4.50
0.43
1.77
2.20
39.33%
48.93%
รายจ่ายภาพรวม
15
4.50
0.43
1.77
2.20
39.33%
48.93%
×