สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
0.81
0.00
0.54
0.54
66.90%
66.90%
รายจ่ายภาพรวม
10
0.81
0.00
0.54
0.54
66.90%
66.90%
×