สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
1.48
0.00
1.13
1.13
76.31%
76.31%
รายจ่ายลงทุน
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
16
1.50
0.00
1.15
1.15
76.63%
76.63%
×