สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
1.66
0.01
1.32
1.33
79.39%
79.73%
รายจ่ายภาพรวม
9
1.66
0.01
1.32
1.33
79.39%
79.73%
×