���������.������������������������������������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
11
1.45
1.35
0.00
1.35
93.41%
รายจ่ายภาพรวม
11
1.45
1.35
0.00
1.35
93.41%
×