สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.17
0.00
0.14
0.14
82.24%
82.24%
รายจ่ายภาพรวม
2
0.17
0.00
0.14
0.14
82.24%
82.24%
×