สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
0.30
0.00
0.26
0.26
88.01%
88.01%
รายจ่ายภาพรวม
4
0.30
0.00
0.26
0.26
88.01%
88.01%
×